Swing! Blues Flu Renske Spot Theater Henk Boogaard Barry Bosman en Kevin Riviere Let Us Wander Infinity-Pure Yellow Suitcase Frans van Keep en Folkert Cannegieter Saxofoonkwartet